Deklaracja dostępności strony Opolska Baza Upamiętnień

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Serwis dostępny jest pod adresem: upamietnienia.e-wojewoda.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
 • brak informacji o sytuacjach kryzysowych w języku migowym,
 • mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone na podstawie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z naszymi koordynatorami:

Anna Marczak – Puc, Wiesław Jania, Sławomir Oczoś, Joanna Zajdel

adres poczty elektronicznej: dostepnosc@opole.uw.gov.pl

telefon: 77 45 24 125

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu,
 4. w przypadku zgłoszenia potrzeby otrzymania informacji w formie alternatywnej, należy określić formę tej informacji.

Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, urząd niezwłocznie poinformuje o tym wraz z informacją o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:

 • przy ul. Piastowskiej 14
 • przy ul. Piastowskiej 12
 • przy ul. Ozimskiej 19
 • przy ul. Oleskiej 125
 • przy ul. Oleskiej 123
 • przy ul. Mickiewicza 1

W zakresie dostępności architektonicznej:


Obiekt przy ul. Piastowskiej 14

Do obiektu przy ul. Piastowskiej 14 można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; za budynkiem, przy wejściu do Wieży Piastowskiej, znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 5, 9, 13, 15, 25 - przystanek Piastowska.

Do budynku prowadzą szerokie schody. Z lewej strony schodów jest podjazd dla wózków, z prawej strony zainstalowano platformę obsługiwaną przez pracowników – dzwonek przywoławczy znajduje się po prawej stronie platformy. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Przy wejściu znajduje się portiernia - możliwość udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami.

W holu głównym znajdują się:

 • biuro podawcze, w którym można złożyć dokumenty,
 • dwa punkty obsługi klienta, przystosowane do obsługi klienta poruszającego się na wózku inwalidzkim,
 • biuro przepustek, w którym można uzyskać tymczasową kartę wejściową do budynku,
 • bramki otwierane elektroniczne umożliwiające wejście do budynku pracownikom i osobom upoważnionym.

Punkty obsługi klienta wyposażono w przenośną pętlę indukcyjną. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.

W budynku dostępna jest winda wyposażona w barierki. Przyciski windy oznaczono w języku Braille’a.

Wszystkie przeszklenia w budynku zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Pierwszy i ostatni stopień schodów w budynku oznaczono w sposób kontrastowy. Na poręczach umieszczono informację w języku Braille’a o kondygnacji piętra.

Sale konferencyjne znajdują się na pierwszym piętrze. Są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Dwie sale (sala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz sala im. Edmunda Osmańczyka) wyposażono w system do obsługi osób słabosłyszących posiadających aparaty słuchowe lub procesor mowy (system implantu słuchowego) tj. pętlę indukcyjną, której celem jest wspomaganie słyszenia.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na parterze – w Centrum Obsługi Cudzoziemców oraz na każdym piętrze budynku. Oddział Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz archiwum zakładowe, które znajdują się w dobudówce do budynku głównego, a także Poligrafia nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do ww. komórek organizacyjnych wymaga pokonania schodów. W budynku dostępny jest schodołaz, który umożliwia dostęp do ww. miejsc.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Więcej informacji znajduje się w zakładce Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


Obiekt przy ul. Piastowskiej 12 - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dalej WZOoN)

Do obiektu można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 5, 9, 13, 15, 25 - przystanek Piastowska.

Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Dojście do gabinetów WZOoN wymaga pokonanie schodów. Zainstalowano podnośnik obsługiwany przez pracowników Zespołu. Aby wezwać pracownika należy uruchomić dzwonek, który znajduje się po prawej stronie przy drzwiach wejściowych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku jest dostępna.

W Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Zapewniamy komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne).

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


Obiekt przy ul. Ozimskiej 19 - Oddział Paszportowy

Do obiektu można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed budynkiem znajdują się oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 3, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 25 - przystanek Plac Kopernika – Uniwersytet lub 10, 14, 15, 17 – przystanek Ozimska - Dubois.

Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie. Oddział Paszportów znajduje się na drugim piętrze budynku.

Do oddziału można dostać się schodami lub ogólnodostępną windą.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku jest dostępna.

W Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

W oddziale istnieje możliwość skorzystania z „pokoju cichej obsługi”.

Punkty obsługi klienta wyposażono w przenośną pętlę indukcyjną.

Zapewniamy komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne).

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


Obiekt przy ul. Oleskiej 125 - Archiwum Zakładowe

Do obiektu można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem; brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 25 - przystanek Oleska - Mikołajczyka.

Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się poprzez podjazd. Archiwum zakładowe znajduje jest na jednym poziomie.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Zapewniamy komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


Obiekt przy ul. Oleskiej 123 Centrum Powiadamiania Ratunkowego (dalej CPR)

Do obiektu można dojechać samodzielnie (parking za budynkiem; brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 25 - przystanek Oleska - Mikołajczyka. Dojście do CPR wymaga pokonania schodów.

Aby wezwać pracownika do pomocy należy uruchomić dzwonek, który znajduje się po lewej stronie na fasadzie budynku.

Aby wejść do oddziału należy skorzystać z domofonu.

W CPR dostępny jest schodołaz oraz przenośna pętla indukcyjna.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku jest dostępna.

Zapewniamy komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne). Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.


Obiekt przy ul. Mickiewicza 1 (Dyspozytornia Medyczna)

Do obiektu można dojechać samodzielnie (ogólnodostępny parking przed budynkiem z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: 10, 14, 15, 17, 25 - przystanek Ozimska - Katowicka.

Pomieszczenia Dyspozytorni Medycznej znajdują się na wysokim parterze budynku. Dojście do oddziału wymaga pokonania schodów.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową i poruszające się na wózku mogą skorzystać z podjazdu oraz windy wchodząc tylnym wejściem do budynku – od strony wewnętrznego parkingu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku jest dostępna.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.
 2. Na stronie podmiotowej dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line.
 3. Na stronie internetowej zapewniono informację o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 4. Zapewniono komunikację z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 5. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się korzystanie:
  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie BIP lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji: 

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok@opole.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka lub /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Biurze Podawczym, ul. Piastowska 14, parter.

Aplikacje mobilne

Opolski Urząd Wojewódzki udostępnia następujące aplikacje mobilne: