Deklaracja dostępności strony Opolska Baza Upamiętnień

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Serwis dostępny jest pod adresem: upamietnienia.e-wojewoda.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W zgodzie z wymogami ustawy o dostępności i standardu WCAG 2.0 (poziom AA), poprawy wymaga obsługa elementów strony, prezentacja materiałów cyfrowych oraz wsparcie czytników ekranu.

Wyłączenia

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1),
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów (wytyczna WCAG 2.1 1.2.2, WCAG 2.1 1.2.5),
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16.
Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są:

Anna Marczak – Puc, Wiesław Jania, Sławomir Oczoś

Mail: dostepnosc@opole.uw.gov.pl

Telefon: 77 45 24 125

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:

 • przy ul. Piastowskiej 14

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Obiekt przy ul. Piastowskiej 14

 1. Wejście do budynku jest w większości wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Komunikacja pozioma oraz pionowa jest wolna od barier, poza holem budynku, ze względu na zamontowane bramki.
 2. Dostęp odbywa się poprzez komunikację pionową (winda), natomiast komunikacja pozioma jest dostępna na jednym poziomie. Jedyna barierą jest konieczność uzyskania karty wejściowej ze względu na zamontowane bramki na holu budynku.
 3. Oddział Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz archiwum zakładowe, mieszczące się w dobudówce do budynku głównego, a także Poligrafia nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do ww. komórek organizacyjnych wymaga pokonania schodów.
 4. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnoprawnością.
 5. Zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.
 6. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń (rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane).
 7. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portier, punkt informacyjny).
 8. Zapewnione są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z tyłu budynku przy wejściu do Wieży Piastowskiej.
 9. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy punktu informacyjnego i portierni).

Aby skorzystać z usług Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie BIP lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji: 

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 • przesłać pocztą elektroniczną: bok@opole.uw.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 77 45 24 478
 • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP Adres skrytki ePUAP: /55s5j1nbiz/skrytka lub /55s5j1nbiz/SkrytkaESP
 • zgłosić telefonicznie pod nr 77 45 24 125, za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
 • złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14, I piętro, pokój nr 151.

Aplikacje mobilne

Opolski Urząd Wojewódzki nie posiada aplikacji mobilnych.